Privacyverklaring YamaFoodShop.nl

Itamae Foodshop B.V. (handelend onder en hierna aangeduid als “YamaFoodShop.nl”)  verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. YamaFoodShop.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving aan ons stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij u eerst toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin uw toestemming vereist is.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

YamaFoodShop.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel wij ze gebruiken. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij van u bepaalde persoonsgegevens. Wij bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u, via het bestellen via een persoonlijke account of als gast, worden opgegeven in het kader van de door u aangevraagde producten en/of dienst(en). Daarnaast bewaren wij gegevens  waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren
Bij het bestellen op YamaFoodShop.nl wordt u verzocht om zich te registreren, zodat een account voor u aangemaakt kan worden. Na registratie via de door u gekozen gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord worden de door u ingegeven persoonsgegevens door ons bewaard. Wij bewaren deze gegevens, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij in het kader van de uitvoering van uw bestelling contact met u kunnen opnemen.

Wilt u liever geen account aanmaken, dan kunt u uw bestelling voltooien door zich als gast te registreren. De gegevens die u opgeeft zullen bewaard worden totdat wij aan onze wettelijke verplichting voldaan hebben. U dient wel echter steeds opnieuw uw gegevens in te vullen indien u geen account wilt aanmaken en zich liever als gast registreert.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam of gastaccount gekoppelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen van uw bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst, maken wij bij de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien noodzakelijk voor een goede afhandeling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Verdere uitleg hierover, vindt u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Naast de informatie op de webshop, kunnen wij u ook op de hoogte houden van onze nieuwe producten, aanbiedingen en diensten via e-mail, door gebruik van een nieuwsbrief en via onze social media kanalen.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, dan kunnen wij uw naam, adres en e-mailadres vragen. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, contact op te nemen met de prijswinnaar(s) en de respons op de marketingacties te meten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via YamaFoodShop.nl de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt, diverse gegevens in te vullen om uw vraag te beantwoorden. U kiest echter zelf, welke andere gegevens u, naast de noodzakelijk gegevens zoals naam, e-mailadres, etc. , wilt invullen. De door u per e-mail of contactformulier verstrekte gegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de volledige afhandeling van uw verzoek.

Wij bieden ook de mogelijkheid om een nieuwsbrief te ontvangen. Daarin informeren wij geïnteresseerden over onze producten en/of diensten en over onze acties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen opgeslagen als u zich bij registratie van uw account of via onze website heeft aangemeld.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
YamaFoodShop vertoont geen advertenties van derden.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is  voor de voltooiing van uw bestelling. Een voorbeeld is dat uw naam en adres bekend wordt bij onze pakketbezorger MyParcel. Zij hanteren uw gegevens met uiterste zorg.

YamaFoodShop.nl zijn social media buttons opgenomen. Als u gebruikt maakt van deze buttons, verzamelen de beheerders van deze buttons uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt voor andere gebruikers afgeschermd met een door u gekozen gebruikersnaam en (sterk) wachtwoord.
 • Alle informatie wordt tussen u en de website versleuteld via een beveiligde SSL verbinding.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang u een account heeft bij YamaFoodShop.nl. U kunt uw account altijd verwijderen. Dan verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen. Er bestaat echter wel een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te bewaren. (Wij hebben een fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens).

In het geval uw account een jaar niet gebruikt is, zullen wij u een herinnering per e-mail sturen. Dan heeft u de keuze om uw account te houden of te verwijderen. Indien u voor verwijdering van uw gegevens kiest, dan zullen wij uw account deactiveren. Indien u daarna weer gebruik wilt maken van onze diensten, dient u opnieuw een account aan te maken.

Indien u zich als gast geregistreerd heeft, dan zullen wij uw gegevens alleen bewaren zo lang als het nodig is om uw bestelling af te handelen. Daarna worden uw gegevens nog maximaal een jaar bewaard voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht bestaat, die vereist dat uw gegevens langer bewaard blijven, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens.

 Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen u niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en correctie van uw gegevens
Voor vragen met betrekking tot ons privacy beleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen in of het verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens, die in de laatste alinea van dit document vermeld staan.

Tevens kunt u ons een verzoek sturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij verzoeken om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om persoonsgegevens die aan een cookie gekoppeld zijn, dan dient u een kopie van die cookie mee te sturen. U kunt de cookies terugvinden in de instellingen van uw webbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Cookie-verklaring
Bij het bezoeken van en gebruik maken van de diensten van YamaFoodShop.nl kan door YamaFoodShop.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Doeleinden gebruik cookies
Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. YamaFoodShop.nl gebruikt cookies bijvoorbeeld voor:

 • Functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van YamaFoodShop te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website te onthouden. Voorbeeld: u logt in op onze website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan onze website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 • Voorkeursinstellingen: Voorkeurcookies zorgen ervoor dat YamaFoodShop.nl informatie kan onthouden die van invloed is op de vormgeving van de website. Voorbeeld: de taal van uw voorkeur wordt gebruikt of de regio waar u woont.
 • Statistische doeleinden: om het gebruik van de YamaFoodShop.nl te analyseren. De gegevens worden anoniem verzameld en gerapporteerd. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat wij weten welke onderdelen van de website populair zijn.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop dit mogelijk is, verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Daarbij kunt u op elk moment uw toestemming voor bepaalde cookies aanpassen. Dit kunt u doen door op de knop ´mijn cookie toestemming aanpassen´ te klikken onder in de pagina.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website en mobiele apps gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) op elk individueel apparaat te herhalen.

De cookies gelden alleen voor YamaFoodShop.nl

 Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij klachten omtrent het gebruik van persoonsgegevens, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Itamae Foodshop B.V., handelend onder de naam YamaFoodShop.nl
Rutherfordweg 2
3542 CG Utrecht
info@yamafoodshop.nl
+31 (0)85 – 273 88 80